یکی از بخش‌های منتشر در کل بدن انسان خون است. این بافت زنده توانایی حرکت دارد و با حرکت خود وظایف انتقال اکسیژن، مواد غذایی، دفاع از بدن را به عهده دارد.

برای مشاهده ساختار خون، کلیک کنید.

برای مشاهده دلایل و معیارهای تجویز اورژانسی خون، کلیک کنید.

برای مشاهده کاربرد پلاسمای تازه منجمد(FFP)، کلیک کنید.

برای مشاهده کاربرد کرایو، کلیک کنید.

برای مشاهده عوارض حاد تزریق خون، کلیک کنید.

برای دانولد فایل آموزشی خون، فرآورده‌های آن و عوارض حاد، اینجا کلیک کنید.

برای دانولد فایل  عوارض تاخیری تجویز فرآورده‌های خونی، اینجا کلیک کنید.