دیده شده است که سیگار عامل خطری برای بروز COPD است. درحالی که سیگار برگ و پیپ چنین اثری را ندارد. این اثر شاید به محصولات جانبی کمتری برگردد که در این دو محصول نسبت به سیگارهای معمول استفاده می‌شود.

برگرفته شده از کتاب هاریسون چاپ 2012، فصل 260