ورودی دانشگاه ایران


جلسه معارفه

 

دکتر اعتمادیان سرپرست دانشگاه علوم پزشکی ایران

 

 

شادی پرسنل سابق دانشگاه