سوختگی‌های شیمیایی

TAR در سوختگی‌های شیمیایی چه معنایی دارد؟

آسیب ناشی از خوردن سفید کننده‌ها

آسیب ناشی از خوردن نرم کننده‌ها

آسیب ناشی از خوردن پودر لباسشویی یا ظرفشویی

شدت مسمومیت قلیاها در کودکان

معیارهای آزمایشگاهی آسیب گوارشی در مسمومیت قلیاها در کودکان

برآورد میزان آسیب گوارشی ناشی از خوردن اسید

عوامل مرتبط با شدت سوختگی در خوردن مواد شیمیایی

اثرات موضعی و سیستمیک اسیدها در مسمومیت خوراکی

چرا مسمومیت ناشی از خوردن اسید، کم خونی می‌دهد؟

در CX-rayبیماران با سوختگی ناشی از خوردن مواد شیمیایی به دنبال چه باشیم؟

آیا در سوختگی شیمیایی همیشه هوای آزاد در گرافی ایستاده قابل رویت است؟

ضایعه دهانی در پاراکوات

عوارض سوختگی در مراحل شدید آن

خطر سرطان در مصرف مواد سوزاننده

درگیری راه‌های هوایی در سوختگی شیمیایی

معاینه شکم در سوختگی‌های شیمیایی

آسیب معده همراه با مری سالم!

بهترین زمان انجام آندوسکوپی در سوختگی ناشی از مواد شیمیاییدر سوختگی

شیمیایی، چه زمانی برای آندوسکوپی مناسب است؟

انواع آندوسکوپ

الگوریتم استفاده از آندوسکوپی در بلع مواد سوزاننده

چه ماده حاجبی برای بررسی دستگاه گوارش فرد مشکوک به سوختگی باید استفاده شود؟

کاربرد سی تی اسکن در سوختگی شیمیایی

بهترین اقدام تشخیصی در سوختگی شیمیایی

کاربرد شارکول در سوختگی شیمیایی

اندیکاسیون جراحی در سوختگی‌های شیمیایی

درمان سوختگی شیمیایی در فاز حاد

برخورد با بیمار سوختگی شیمیایی در گرید 1

برخورد با سوختگی شیمیایی در گرید 2a

برخورد با سوختگی شیمیایی در گرید 2b , 3

ترمیم تنگی ناشی از سوختگی شیمیایی

/ 0 نظر / 41 بازدید